De werkwijze

De vragenlijsten worden digitaal ingevuld, thuis, op uw werk of waar u maar wilt. Beantwoording van een vragenlijst voor de module sociale competenties kost de deelnemer niet meer dan een uur. U hebt dan uw positie bepaald in 191 kort omschreven, herkenbare situaties. Een indruk krijgt u via de lijst Voorbeeldvragen DNLA-onderzoek sociale competenties

De beantwoordingstijd ligt bij management op maximaal anderhalf uur, bij verkoopcompetenties een half uur. Het DNLA-systeem versleutelt de antwoorden zodat niemand deze terug kan lezen. De privacy wordt in alle opzichten gewaarborgd.

Rapportages DNLA-resultaten

De rapportages laten zien hoe de DNLA-resultaten van de deelnemer zich verhouden tot de resultaten van de besten in vergelijkbare functies. Deze objectivering helpt om scherper te krijgen hoe en waarin leidinggevenden, medewerkers en organisaties zichzelf of elkaar afremmen of versterken. Deze bewustwording is het vertrekpunt om met vertrouwen en in open samenwerking jezelf, elkaar en de organisatie verder te ontwikkelen. Juist ook in de huidige moderne organisatievormen waarin steeds meer verantwoordelijkheid ligt bij samenwerkende professionals. Tijdens het DNLA-gesprek wordt de verbinding gelegd tussen de persoon van de deelnemer, de werksituatie en de onderzoeksresultaten. Een mooie vorm is om dit te koppelen aan relevante aspecten uit het levensverhaal van de deelnemer. Dit leidt tot inzicht met impact!

De DNLA-adviseur bespreekt de resultaten individueel of in een ‘driehoeksgesprek’ gelijktijdig met de deelnemer en leidinggevende. Een effect van deze tweede mogelijkheid is dat je elkaar beter leert kennen. Samenwerking wordt zo gemakkelijker. Bij een benoemingsassessment vindt dat gesprek altijd plaats tussen sollicitant en adviseur. Na instemming rapporteert de adviseur aan de opdrachtgever.

Resultaatbesprekingen 

De resultaatbesprekingen variëren in duur van één tot drie uur, afhankelijk van het feit of het DNLA-gesprek een eerste onderzoek betreft of een vervolgevaluatie. Ook, of in het gesprek één of twee modulen worden besproken. Bij leidinggevenden als deelnemer is dat laatste bijna altijd het geval. Van het gesprek wordt een vertrouwelijk verslag opgemaakt, minimaal bestaande uit conclusies en afspraken.

Het DNLA-gesprek wordt bij een eerste onderzoek altijd begeleid door een gecertificeerde DNLA-adviseur. Afhankelijk van de afspraken participeert ook de leidinggevende daarin. De DNLA-adviseur stelt de rapporten voor het eerst tijdens dat gesprek beschikbaar. Bij vervolgonderzoeken is de betrokkenheid van een DNLA-adviseur niet verplicht.

En daarna

Het systeem levert meer dan metingen en vergelijkingen. De resultaatbespreking leidt tot bewustwording van gedrag en inzicht in de oorzaken en achtergronden, inclusief de invloeden van de situatie waarin de deelnemer functioneert, of gaat functioneren. Onderwerp van gesprek is ook hoe de deelnemer zijn waarde voor de organisatie vergroot. Welke stappen daarin gezet kunnen worden en wat daarvoor nodig is.

Deze inzichten zijn de basis voor gedragsverandering en ontwikkeling. Met dat doel krijgen zowel de deelnemer aan het onderzoek als de organisatie concrete handreikingen en adviezen. Veelal zal de deelnemer hierdoor geholpen zelf in afstemming of samenwerking met de leidinggevende hiermee aan de slag kunnen. Soms is het wijs de hulp in te roepen van een onafhankelijke coach. Dat kan de DNLA-adviseur zijn die het DNLA-onderzoek heeft begeleid en uit eerste hand weet wat er speelt. Dat kunnen ook andere collega’s zijn. Zie daarvoor ook de website van VOV Consultancy. De deelnemer en de organisatie maken hierin hun eigen keuze.

Vervolgens kunnen tijdens te houden DNLA-succesmetingen in samenhang met de persoonlijke ontwikkeling ook de overige effecten van de ondernomen acties en maatregelen worden geëvalueerd.

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design