Persoonlijke Ontwikkeling

DNLA als hulpmiddel

DNLA omvat enkele met elkaar verbonden expertsystemen, die gedrag en houding in werksituaties evalueren. Hierin zijn niet alleen wetenschappelijke en eigentijdse inzichten en de kennis van vele experts opgenomen, maar ook de profielen van meer dan 100.00 actuele deelnemers. Goed functionerende medewerkers of leidinggevenden in vergelijkbare functies vormen de benchmark voor de vergelijking van de eigen resultaten. Bij waarde 4 van de ‘doorsnee van de beste’ is het potentieel van de betreffende competentie op een goed niveau beschikbaar. Uitvoerige en heldere rapportages laten zien wat uw huidige beschikbare potentieel is. U krijgt handvatten aangeboden om stappen te zetten in uw eigen ontwikkeling. Deelnemer en leidinggevende weten welke interventies u helpen en de organisatie verder brengen. De deelnemer staat centraal, de organisatie profiteert mee.

Bereiche NL

Weet dat de DNLA-vragenlijsten en rapporten in verschillende talen en ‘landsmentaliteiten’ beschikbaar zijn.

Beschikbare modules

Voor Nederland kent DNLA de modules sociale competenties, managementcompetenties en verkoopcompetenties. DNLA-sociale competenties onderzoekt het actueel beschikbare potentieel van sociale competenties die het fundament zijn voor succesvol functioneren. Persoonlijk leiderschap is hierbij de kern. DNLA-management brengt voor leidinggevenden een 25-tal competenties in beeld die nodig zijn voor effectief, inclusief leiderschap, samenwerking en ondernemerschap. Voor verkoopmedewerkers en adviseurs is een module ontwikkeld die verkooptechniek en tactiek onderzoekt.

DNLA-jobstarter en DNLA-sport zijn variaties van de module sociale competenties. DNLA-jobstarter heeft studenten en starters op de arbeidsmarkt als doelgroep. DNLA-sport is er, zoals de naam al zegt, voor sporters en hun coaches. De vragenlijst, de benchmark en de rapportages zijn aangepast aan de betreffende doelgroep. De resultaatbesprekingen zijn altijd individueel maatwerk met uitgebreid aandacht voor de persoon: uitleggen, spiegelen, luisteren en reflecteren over het vervolg.

Informatie over de module DNLA-management vindt u bij het thema leiderschap. Zie ook onze flyers voor DNLA-jobstarter of DNLA-sport. Hier bieden we een inkijk in de inhoud van de module sociale competenties.

Sociale competenties: basis voor welzijn en succes

Organisaties en de maatschappelijke omgeving zijn dynamisch. Beroepen en functies zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Deze ontwikkelingen en hun relevantie in deze tijd hebben geleid tot doorontwikkeling van de DNLA-competentieonderzoeken. Dit komt terug in de vragen, de rapportages en de daarbij behorende handreikingen. De Nederlandse versie van DNLA heeft ook in de toelichtende teksten nog meer een eigen identiteit gekregen rond thema’s als professionele ontwikkeling, professionele identiteit en inclusief leiderschap. Lees verder over welke sociale competenties de basis vormen voor hoe wij leidinggeven aan onszelf.

De investering

Deze bestaat uit tijd, de kosten van de vragenlijsten en het honorarium van de DNLA-adviseur. Aansluitend bij de vraag wordt ook hierin maatwerk geboden. Bij vervolgonderzoeken liggen de kosten altijd op een lager niveau.

DNLA biedt objectieve, hoogwaardige informatie aangevuld met deskundige advisering, welke anders slechts tegen veel hogere kosten kunnen worden verkregen. Vraag voor uw situatie vrijblijvend een prijsopgave of offerte.

Een alternatief is het opleiden van eigen mensen tot DNLA-adviseur.

Waarom zou u het doen?

Als persoon omdat je als mens jezelf altijd wilt ontwikkelen. Je wilt ook in je werk jezelf zijn en voldoening ervaren. Je hebt behoefte om wat goed is nog beter te doen. Ook, omdat je ziet en ervaart dat de wereld om je heen niet stil staat en jouw beroepswereld continue verandert. Je wilt zien waar jezelf staat in dit geheel en welke mogelijkheden je hebt. Omdat je graag zelf de regie over je leven hebt. Organisaties ervaren de bewegingen om zich heen in de maatschappelijke en economische realiteit. Zij willen hierop behendig en proactief inspelen om hun bestaansrecht te bewijzen, hun missie en doelen te realiseren, nu en in de toekomst. DNLA helpt waar nodig mensen en organisaties te ‘ontroesten’. Daarboven een open, lerende cultuur te ontwikkelen van gepassioneerde, samenwerkende professionals die zich voor de organisatie blijven inzetten.

Professionele ontwikkeling

Het begrip professionele ontwikkeling van medewerkers is hierbij de verbindingssleutel. Professionalisering, leidend tot toename van kennis, vaardigheden, inzichten en competenties, is de basis. Professionele ontwikkeling is echter meer:

Op organisatieniveau:

 • Aangehaakt zijn bij organisatiebrede en relevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • Op de hoogte zijn van fundamentele ontwikkelingen voor het vak

Op teamniveau:

 • Aandacht voor ontwikkelen van het professionele kader van de groepen waar je onderdeel van uitmaakt
 • Reflectie op het handelen als team

Op individueel niveau:

 • Ontwikkelen van eigen kennis en expertise
 • Zelfkennis
 • Onderzoeken en onderhouden van je professionele identiteit

Professionele ontwikkeling vindt tegenwoordig plaats in een complexe en dynamische maatschappelijke en economische context. Om aan de eisen daarvan tegemoet te komen zijn steeds meer organisaties op weg naar moderne organisatiewijzen waarin:

 • Medewerkers meer verantwoordelijkheid hebben.
 • Er sprake is van decentrale besluitvorming ter plekke en bij de klanten.
 • Producten en diensten meer specifiek zijn en deels met de klant ontwikkeld.
 • Producten en dienstverleningsprocessen kortere levenscycli hebben en innovaties een sneller verloop hebben.
 • Persoonlijke ontwikkeling individueel en in teamverband plaats heeft, met meer keuzemogelijkheden en meer eigen verantwoordelijkheid.
 • Veel meer in netwerken wordt gewerkt, in samenwerking met derden, ook klanten in dynamische structuren.

Samenwerkende professionals hebben in deze moderne organisatiewijzen de aangegeven ruimte en verantwoordelijkheid nodig om tijdig en adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt als bouwsteen in de eigen ontwikkeling en de onderlinge samenwerking een zekere lenigheid ofwel agiliteit. Agiliteit verwijst naar het vermogen om in instabiele competitieve omgevingen flexibel, proactief en anticiperend te handelen. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op zich wijzigende behoeften van klanten en de economische en maatschappelijke omgeving en ontwikkelingen. Deze agiliteit wordt ondersteund door een open, constructieve feedforward cultuur waarin fouten maken mag. Centraal staat het samen werken aan verbeteringen richting gemeenschappelijke doelen.

Wie heeft baat bij DNLA?

Over het algemeen nemen bestuurders, directies en andere beslissers die weten dat uiteindelijk altijd mensen het verschil maken, het initiatief om DNLA als ontwikkelingsinstrument in te zetten in hun organisatie. Oogmerk kan zijn om bij stagnatie de individuele ontwikkeling een medewerker een impuls te geven, of een high potential specifieke aandacht te geven. DNLA kent ook organisatiebrede toepassingen: inzet voor een managementlaag of als onderdeel van een functionerings- en beoordelingscyclus voor alle medewerkers. De focus op gedrag en houding versnelt en versterkt beoogde cultuurveranderingen en organisatieontwikkelingen. Ook dat kan een reden zijn om DNLA in te zetten. Ook de tendens van meer thuiswerk kan voor leidinggevenden een argument zijn. DNLA helpt om ook in deze situatie op objectieve wijze met elkaar het gesprek aan te gaan.

Medewerkers of leidinggevenden nemen ook zelf het initiatief voor een ontwikkelassessment. Bijvoorbeeld om zichzelf eens een spiegel voor te houden, een moment te kiezen van aandacht en reflectie voor zichzelf, om eens stil te staan bij het eigen functioneren of de vraag: ‘Zit ik wel op de goede plek?’ Zie de download: Ontdek je mogelijkheden

Is DNLA in alle organisaties toepasbaar?

Strikt genomen wel: DNLA is niet branche-afhankelijk. De ‘gemeten’ competenties zijn in die zin universeel dat ze voor alle functieniveaus, zwaartepunten van werkzaamheden en in alle organisatievormen essentieel zijn voor succes en welzijn. In de praktijk wordt DNLA alleen ingezet door organisaties die de mens als beslissende factor voor succes zien.

Wilt u meer weten ga dan naar MENS EN ORGANISATIE VAN GOED NAAR BETER MAKEN

Meer informatie

Werkwijze Sociale competenties persoonlijk fundament

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design