Richtlijnen gecertificeerde DNLA-adviseurs en -coaches

- kwalificatie, ethische code, gedragsregels -

1. Algemeen

1.1. DNLA staat voor ‘Discovering Natural Latent Abilities’

1.2. Iemand is een gecertificeerd DNLA-adviseur of -coach op het moment dat hij of zij door het Expertisecentrum DNLA Nederland, voorheen VOV Consultancy, voor een periode van drie jaar na het volgen van de opleiding hiertoe is gecertificeerd en ook verder aan de daaraan verbonden bepalingen voldoet. Indien de adviseur of coach naar het oordeel van het Expertisecentrum DNLA Nederland op een goede wijze aan de competentie-eisen voldoet zoals deze hierna onder 2.0 zijn gesteld, wordt de certificering vervolgens iedere keer voor een periode van drie jaren verlengd na een terugkombijeenkomst en een hernieuwd eigen onderzoek sociale competenties.

1.3. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de kwaliteit van de advisering en begeleiding tijdens de resultaatbespreking op een hoog professioneel peil te houden en verder te ontwikkelen. Tevens geven zij een indicatie van het niveau van de gecertificeerde DNLA-adviseur en DNLA-coach.

1.4. Een tweede doel is richting te geven aan de samenwerking tussen coaches, adviseurs en het Expertisecentrum DNLA Nederland.

1.5. De hier geformuleerde richtlijnen worden door de DNLA -adviseurs en -coaches onderschreven en vormen uitgangspunt voor hun handelen.

2. Het DNLA-competentieonderzoek

2.1. Het DNLA-competentieonderzoek is een onderzoek dat uit twee delen bestaat: - Een schriftelijk ICT-ondersteund deel dat een geobjectiveerde gedragsspiegel toont van actueel persoonlijk gedrag in werk, studie, sport;
- Een resultaatbespreking van de DNLA-adviseur of -coach met de deelnemer, afhankelijk
van de situatie in aanwezigheid van diens leidinggevende of een eventuele
vertrouwenspersoon.

2.2. In de resultaatbespreking is er sprake van een gezamenlijk onderzoek van de deelnemer, de DNLA-adviseur of -coach en eventuele leidinggevende en/of vertrouwenspersoon. De DNLAadviseur of -coach bevraagt en onderzoekt samen met de deelnemer en eventueel aanwezige andere participanten de uitkomsten van het onderzoek. Om de objectiviteit van dit onderzoeksdeel te bevorderen en ruimte te geven aan de eigen invullingen van de deelnemer en eventueel andere participanten is de adviseur terughoudend in zijn interpretaties van het schriftelijk onderzoekresultaat, zonder afbreuk te doen aan de helderheid daarvan. Richtlijnen gecertificeerde DNLA-adviseurs en -coaches- kwalificatie, ethische code, gedragsregels - Expertisecentrum DNLA Nederland Naar inzicht met impact!

2.3. In het gesprek bepaalt de deelnemer de grens voor zijn beantwoording.

2.4. De DNLA-adviseur is bereid en in staat uitleg te geven over de inhoud en de werking van het onderzoek en de betekenis van de uitkomsten van de DNLA- analyses.

2.5. De inhoud van het onderzoek en de resultaatbespreking zijn vertrouwelijk van aard.

3. Uitgangspunten van het onderzoek

3.1. De doelen van het onderzoek zijn om de deelnemer een objectieve gedragsspiegel te tonen van zijn actueel gedrag in werkgerelateerde situaties; inzicht in te krijgen in de achtergronden van dat gedrag; daarvoor verantwoordelijkheid te nemen; waar mogelijk gewenste ontwikkelingen in gang te zetten die diens functioneren en betekenis voor de organisatie verder versterken.

3.2. Het onderzoek kan de basis vormen voor een persoonlijk ontwikkelingstraject ondersteund door bijvoorbeeld coaching, training of scholing.

3.3. Door de aard en werkwijze van het onderzoek wordt de interne samenwerking tussen de deelnemer en diens leidinggevende bevorderd, en daarmee het functioneren en welzijn van de organisatie. Tijdens de resultaatbespreking kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

3.4. De adviseur informeert de organisatie over de vertrouwelijkheid van het onderzoek en de inhoud van het gesprek teneinde de vertrouwensrelatie tussen leidinggevende en medewerker te versterken.

3.5. Het onderzoek kan via succesmetingen worden herhaald om de vooruitgang in ontwikkeling
en samenwerking zichtbaar en meetbaar te maken.

4. Competenties van de DNLA-adviseur en DNLA-coach

4.1. De toelatingscriteria voor de opleiding tot coach of adviseur vind je op de website https://www.expertisecentrumdnla.nl van het expertisecentrum, onder het thema ‘Opleiding en certificering’.

4.2. De DNLA-adviseur blijft na de opleiding op de hoogte van de ontwikkelingen door DNLAadviseursbijeenkomsten te bezoeken, of en zo mogelijk bijscholingsprojecten. Daarnaast volgt de adviseur de ontwikkelingen door wijzigingen in de syllabus voor DNLA-adviseurs en andere publicaties te bestuderen.

4.3. Als de DNLA-adviseur of -coach op de een of andere wijze constateert dat zijn of haar niveau beneden het vereiste professioneel peil is gedaald, treft deze maatregelen via een noodzakelijke bijscholing, intervisie of supervisie of door tijdelijk zijn activiteiten te staken.

4.4. Als naar het oordeel van het Expertisecentrum DNLA Nederland de competenties van een adviseur niet toereikend zijn waardoor deelnemers of klanten en DNLA als methodiek schade leiden, gaat het Expertisecentrum DNLA Nederland daarover in gesprek met de adviseur en eventueel de organisatie waar deze deel van uit maakt. Dit moet tot passende maatregelen leiden. In een dergelijke situatie zal de persoonlijke certificering alleen worden verlengd nadat bijscholing is gevolgd en aanvullende afspraken zijn gemaakt.

5. Samenwerking in klantbenadering

5.1. Onder klant wordt de organisatie of natuurlijke persoon in Nederland verstaan waaraan DNLA-onderzoeken zijn verkocht. Dit kan zijn incidenteel, als pilot, projectmatig, voor specifieke doelgroepen, of voor organisatiebrede toepassingen per vestiging of de totale
organisatie met al zijn vestigingen. 

5.2. DNLA-adviseurs en -coaches zullen en kunnen met eenzelfde klant contacten onderhouden. Dat kan zijn met het oog op DNLA-toepassingen maar ook vanwege andere vormen van dienstverlening. Expertisecentrum DNLA Nederland Naar inzicht met impact!

5.3. Gedragslijn is dat DNLA-adviseurs en -coaches elkaar niet bij eenzelfde klant beconcurreren. Zij kiezen voor het respecteren van elkaars belangen en posities en zoeken waar mogelijk samenwerking.

5.4. Om de voorgestane samenwerking te stimuleren worden in overleg methodieken ontwikkeld die daaraan bijdragen. Er wordt hierbij niet gedacht aan de ontwikkeling vanklantenlijsten.

6. Overige bepalingen

6.1. Een DNLA-adviseur of -coach stelt bij de modulen sociale competenties, sport, jobstarter en managementcompetenties geen DNLA-rapportages beschikbaar zonder daar gelijktijdig een resultaatbespreking aan te koppelen, als het voor de betreffende deelnemer om een eerste onderzoek gaat. Bij succesmetingen is deze handelwijze gewenst, maar geen strikte voorwaarde. Bij de module verkoopcompetenties is een resultaatbespreking met de DNLAadviseur of -coach niet verplicht, wel nuttig.

6.2. Onderzoekresultaten worden niet voorafgaande aan het DNA-gesprek aan een leidinggevende verstrekt. De situatie waarin het DNLA-onderzoek als benoemingsassessment wordt ingezet, is hierop geen uitzondering. Een voorafgaande toestemming van de kandidaat is in die situatie vereist.

6.3. Bij de gegevensverwerkingen worden de privacyregels volgens de Europese wetgeving in acht genomen. DNLA GmbH die de gegevens verwerkt, de betrokken softwarebureaus en het Expertisecentrum DNLA Nederland garanderen alle betrokkenen volledige privacy. De antwoorden van de deelnemers worden bij het beëindigen van het programma door de deelnemer gecodeerd opgeslagen en vergrendeld. Ze zijn ook voor de adviseurs van VOV Consultancy niet toegankelijk. Ook de DNLA-coaches en adviseurs worden geacht aanvullend op de overige bepalingen de privacyregels van de Europese wetgeving in acht te nemen.

6.4. Het Expertisebureau DNLA Nederland zal via onderhoud van de producten en de dienstverlening bevorderen dat DNLA en de toepassing van DNLA op een kwalitatief hoog niveau plaats heeft. Middelen die hierbij worden gebruikt zijn contacten met de Duitse partners van DNLA GmbH, het volgen van relevante ontwikkelingen, samenwerking met Nederlandse partners en adviseurs, het doen van voorstellen en uitwerken van productontwikkelingen, het opleiden van DNLA-adviseurs, het organiseren van expertmeetingen, het aanbieden van supervisie en intervisiemogelijkheden en vervolgopleidingen.

Januari 2022
Dick Schotgerrits

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design