Leiderschap

De kwaliteit van de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers bepaalt het succes van de organisatie. Dit vraagt een inclusieve leiderschapsstijl, het creëren van een teamklimaat waarin alle vormen van talent worden (h)erkend. Leiding en samenwerkende medewerkers verbinden zich wederzijds aan elkaars doelstellingen, projecten en opgaven. De identiteit, missie en visie van de organisatie zijn leidend. Met als fundament je persoonlijk leiderschap laat de module DNLA-management zien op welke punten dit goed gaat en waar wat valt te winnen.

Inclusief leiderschap

Doeltreffende samenwerking betekent het integreren van alle medewerkers in de taken en werkwijzen van de organisatie via een inclusieve stijl van leidinggeven. Deze stijl bevordert de diversiteit. Inclusief leiderschap is een leiderschapsstijl gericht op het creëren van een teamklimaat waarin alle vormen van talent worden (h)erkend. Mensen voelen zich daarin gewaardeerd, betrokken en nuttig. Dit begint al bij het aannamebeleid. Integriteit en authenticiteit zijn kernwaarden. Verschillen worden ingezet voor het halen van een maximaal resultaat.

Van talent naar professionele ontwikkeling

Talent krijgt vorm door de professionele ontwikkeling van medewerkers en van jezelf als leidinggevende. Dit kent niet alleen een individueel belang maar ook een organisatiebelang. Het raakt zingevingsvraagstukken. Er ontstaat verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling en de identiteit, visie, doelen en opgaven van de organisatie. Het onderzoek DNLA-management helpt om inzicht te verkrijgen in de eigen persoonlijke effectiviteit om aan dit inclusieve werkklimaat dienstbaar te zijn.

Integrale samenwerking als noodzaak

De huidige context van leidinggeven betekent dat afzonderlijke leidinggevenden minder nog dan in het verleden alles kunnen overzien. In de integrale samenwerking van alle betrokkenen ligt de sleutel tot succes. Iedereen neemt verantwoordelijkheid. Iedereen denkt mee. Iedereen werkt met iedereen samen. Dit vraagt een efficiënt functionerend netwerk van contacten. Dit netwerk kan echter alleen ontstaan wanneer de leidinggevende op de terreinen 'leidinggevende capaciteiten', 'samenwerking en consensus', en 'ondernemerschap' liefst alle technieken beheerst om gericht invloed uit te oefenen. Invloed kun je echter alleen krijgen wanneer je de inclusieve stijl van leidinggeven beheerst: zonder medewerking van alle medewerkers worden ook de beste strategieën minder bruikbaar.

Waarom zou u het doen?

Als persoon omdat je als mens jezelf altijd wilt ontwikkelen. Je wilt ook in je werk jezelf zijn en voldoening ervaren. Je hebt behoefte om wat goed is nog beter te doen. Ook, omdat je ziet en ervaart dat de wereld om je heen niet stil staat en jouw beroepswereld continue verandert. Je wilt zien waar jezelf staat in dit geheel en welke mogelijkheden je hebt. Omdat je graag zelf de regie over je leven hebt of houdt.

Organisaties ervaren de bewegingen om zich heen in de maatschappelijke en economische realiteit. Zij willen hierop behendig en proactief inspelen om hun bestaansrecht te bewijzen, hun missie en doelen te realiseren, nu en in de toekomst. DNLA helpt waar nodig mensen en organisaties te ontroesten. Daarboven een open, lerende cultuur te ontwikkelen van gepassioneerde, samenwerkende professionals die zich voor de organisatie blijven inzetten.

Wie heeft baat bij DNLA?

Over het algemeen nemen bestuurders, directies en andere beslissers die weten dat uiteindelijk altijd mensen het verschil maken, het initiatief om DNLA als ontwikkelingsinstrument in te zetten in hun organisatie. Oogmerk kan zijn de individuele ontwikkeling van een vastgelopen medewerker of high potential. DNLA kent ook organisatiebrede toepassingen: inzet voor een managementlaag of als onderdeel van een functionerings- en beoordelingscyclus voor alle medewerkers. De focus op gedrag en houding versnelt en versterkt beoogde cultuurveranderingen en organisatieontwikkelingen. Ook dat kan een reden zijn om DNLA in te zetten.

Medewerkers of leidinggevenden nemen ook zelf het initiatief voor een ontwikkelassessment. Bijvoorbeeld om zichzelf eens een spiegel voor te houden, een moment te kiezen van aandacht en reflectie voor zichzelf, om eens stil te staan bij het eigen functioneren of de vraag: ‘Zit ik wel op de goede plek?’ Zie de download: Ontdek je mogelijkheden

Is DNLA in alle organisaties toepasbaar?

DNLA is niet branche-afhankelijk. De ‘gemeten’ competenties zijn in die zin universeel dat ze voor alle functieniveaus, zwaartepunten van werkzaamheden en in alle organisatievormen essentieel zijn voor succes en welzijn. In de praktijk wordt DNLA alleen ingezet door organisaties die de mens als beslissende factor voor succes zien.

Wilt u meer weten ga dan naar Mens en Organisatie

De investering

Deze bestaat uit tijd, de kosten van de vragenlijsten en het honorarium van de DNLA-adviseur. Aansluitend bij de vraag wordt ook hierin maatwerk geboden. Bij vervolgonderzoeken liggen de kosten altijd op een lager niveau.

DNLA biedt objectieve, hoogwaardige informatie aangevuld met deskundige advisering, welke anders slechts tegen veel hogere kosten kunnen worden verkregen. Vraag voor uw situatie vrijblijvend een prijsopgave of offerte.

Een alternatief is het opleiden van eigen mensen tot DNLA-adviseur.

Meer informatie

De context van leidinggeven Werkwijze  Module DNLA-management

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design