Module DNLA-management

Leidinggevende kwaliteiten

Het eerste belangrijke terrein dat de module DNLA-management evalueert betreft de ‘leidinggevende kwaliteiten’. Bij de succesfactoren in deze dimensie gaat het om de directe samenwerking van leidinggevenden, medewerkers en teams. Wanneer medewerkers door hun leidinggevenden niet op een inclusieve manier worden betrokken, zijn ze niet in staat of gemotiveerd zich de gestelde doelen eigen te maken.

Samenwerking en consensus

Het tweede belangrijke terrein is 'samenwerking en consensus'. Hier gaat het om de succesfactoren betreffende de samenwerking in het managementteam, met leidinggevenden uit dezelfde en hogere managementlaag en de eigen medewerkers. Als iedereen over de eigen grens heen denkt en het vizier richt op het succes en het welzijn van de totale organisatie en de gemeenschappelijke doelen, versterkt een organisatie haar bestaansrecht. Daarvoor zijn nodig eensgezindheid, gedeelde waarden, overeenstemming over de gewenste voortgang, samenwerking en vereiste ondersteuning.

Het ondernemerschap

De derde belangrijke pijler onder de inclusieve leiderschapsstijl betreft het ondernemerschap. Het gaat erom dat alle leidinggevenden op alle niveaus, wetend wat hun opdracht is, wetend dat samenwerking noodzakelijk is, verantwoording nemen voor wat nodig is op hun eigen werkgebied en voor de organisatie en van daaruit durven te handelen. Daartoe hoort dat ze wat betreft het eigen functioneren uitgaan van hoge maatstaven en bereid en geschikt zijn om beslissingen te nemen met verdedigbare, liefst ingecalculeerde risico’s. Dat ze een brede basis van informatie verzamelen en gebruiken. Dat ze zowel kleine als grote verbeteringen en innovaties willen realiseren.

Module DNLA-managementSuccesvol leiderschap, succesvol management is gebaseerd op de hiervoor gegeven basisprincipes van leidinggeven, samenwerking en ondernemerschap.

DNLA-management stelt vast hoe uw leiderschaps- en managementstijl zich verhouden tot die van de meerderheid van de meest succesvolle managers en leidinggevenden in vergelijkbare posities. Hun houding en gedrag leiden tot scores in het midden van de weergegeven grafiek. Als uw resultaten afwijken wil dat niet zeggen dat u een minder goede leidinggevende of manager bent. In de praktijk komen allerlei situaties voor waarin ander gedrag meer passend is. Tijdens de resultaatbespreking wordt dit onderzocht.

Impulsen voor zelfreflectie

De uitkomsten van de DNLA-analyse geven impulsen voor zelfreflectie en bespreking met uw leidinggevende of coach. Wat hebben de uitkomsten u te zeggen? Dat geldt voor uw resultaten binnen de benchmark, maar zeker ook de afwijkende. In welke mate zijn ze passend in uw situatie en in de ontwikkelingen van uw organisatie. Welke technieken past u op effectieve wijze toe? Op welke punten hebt u wat te winnen? Welke stappen zou u daarin kunnen zetten? Het DNLA-gesprek is het podium om dit te bespreken.

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design